Velkommen til Arktisk landbruksseminar 2023 – en møteplass for alle med engasjement og interesse for nordnorsk landbruk

Årets Arktisk landbruksseminar arrangeres på Scandic Ishavshotellet i Tromsø 29.-30. november. Hold av tidspunktet og bli med på to dager med inspirerende foredrag og gode diskusjoner knyttet til tema som:

 • Det nordnorske landbrukets rolle knyttet til totalberedskap og matsikkerhet
 • Samfunnsoppdraget om bærekraftig fôr
 • Bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i nord – ei satsing på det nordnorske landbruket

Påmeldingsfrist 1. november.

 

Om Arktisk landbruksseminar

Arktisk landbruksseminar er ei årlig fag- og nettverkssamling for landbruksaktører i Nord-Norge. Seminaret har blitt arrangert i over 20 år i nært samarbeid med sentrale landbruksaktører i nord – i særlig grad Nordnorsk landbruksråd og Norsk landbruksrådgiving. I mange år ble seminaret gjennomført på Hurtigruta på vei fra Bodø til Tromsø og ble derfor kalt Hurtigruteseminaret. Siden 2020 har arrangementet blitt gjennomført på land og de siste årene er det lagt opp til en veksling mellom annethvert år i Bodø og i Tromsø. I 2022 ble seminaret arrangert i Bodø. Der deltok ca 100 personer fra forvaltning, næring, rådgiving og forskning knyttet til landbruket i landsdelen.

Du kan lese mer om Arktisk landbruksseminar her https://www.nibio.no/tema/mat/senter-for-arktisk-landbruk/arktisk-landbruksseminar?locationfilter=true

Samarbeidspartnere og finansiører

Seminaret planlegges og gjennomføres i nært samarbeid mellom NIBIO, Nordnorsk landbruksråd, Norsk landbruksrådgiving, Statsforvalteren og fylkeskommunene.

Det finansieres av NIBIO og med midler fra satsingen Bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i nord forvaltet av Troms og Finnmark fylkeskommune.

 

Om NIBIO og Senter for arktisk landbruk

For å styrke NIBIOs innsats på nordnorsk landbruk, ble Senter for arktisk landbruk etablert i 2021. Senteret er en samling av forskningsfasiliteter og kompetansepersonell i NIBIO med fokus på kunnskapsproduksjon og formidling om landbruksproduksjon i nordlige strøk, både i Norge og internasjonalt. Senteret har sitt utspring i NIBIOs forskningsstasjoner i Nord-Norge, men omfatter hele instituttet, på tvers av avdelinger og divisjoner. Her er det fokus på å finne kunnskapsbehov, utvikle kunnskap og formidle kunnskap – alt i nært samarbeid med næring, forvaltning og andre kunnskapsmiljøer i landsdelen.

Du kan lese mer om senteret her https://www.nibio.no/tema/mat/senter-for-arktisk-landbruk?locationfilter=true

 

Om satsingen Bærekraftig matproduksjon og verdiskapning i nord

I 2022 ble det over jordbruksavtalen, igangsatt en områderettet satsing på nordnorsk landbruk. Satsingen koordineres av Fylkeskommunen i Troms og Finnmark. Målet er å styrke sårbare produsentmiljøer i Finnmark, Troms og Nordland, motvirke bruksnedgang, øke arealbruken og heve kompetansen til landbruksnæringen og verdikjeden for mat, samt å utnytte regionale fortrinn og muligheter innen arktisk landbruk.

Det er pekt ut følgende arbeidspakker:

 • Omlegging fra bås til løsdrift
 • Økonomi og lønnsomhet
 • Økt bruk av utmarksbeite i nord
 • Øke totalberedskapen gjennom økt matproduksjon

Nærmere omtale av satsningen finner du på nettsidene til Troms og Finnmark fylkeskommune https://www.tffk.no/tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/naringsutvikling/barekraftig-verdiskaping-og-matproduksjon-i-nord/

Informasjon

Tid
Fra onsdag 29. november 2023 kl. 11.00
Til torsdag 30. november 2023 kl. 14.00
Påmeldingsfrist
Onsdag 1. november 2023 kl. 23.50

Program utskrift vennlig

Vedlegget er en utskrifts vennlig utgave av programmet. Høyreklikk for å åpne.

Det tas forbehold om at det kan forekommen små justeringer i programmet.

 

 • DAG 1 - 29. november 2023

 • 11.00

  LUNSJ

 • 12.00

  Velkommen

  Nils Vagstad, adm direktør NIBIO

 • 12.15 - 14.15

  Totalberedskap og matsikkerhet

 • Orientering om totalberedskapsrapporten

  Anne Jødahl Skuterud, styreleder Felleskjøpet Agri og medlem Totalberedskapskommisjonen

  Ingen selvfølge at vi har bønder i Nord-Norge i framtida

  Lise Kaldahl Skreddernes, leder Finnmark Bondelag, melkebonde

  Betydningen av jordbruket for totalforsvaret

  Amy Brox Webber, medlem av Forsvarskommisjonen

  Statsforvalterens rolle 

  Katrine Erikstad, landbruks- og reindriftsdirektør, Statsforvalteren i Nordland

  Panelsamtale

  Moderator: Arne Bardalen, spesialrådgiver NIBIO

 • 14.15 - 14.45

  Pause

 • 14.45

  -

 • 15.00 - 18.00

  Samfunnsoppdrag bærekraftig fôr

 •  

  Om samfunnsoppdraget

  Vidar Skagestad, avdelingsdirektør Forskningsrådet

   

  Grønn bioraffinering – løsningen for lokalprodusert og bærekraftig fôrproduksjon?

  Steffen Adler, forsker NIBIO

   

  Arktisk klimaregnskap

  Are Johansen, rådgiver Norsk landbruksrådgiving

   

  Spørsmål, svar og pause

   

  Makroalger som fôrressurs

  Hanne Mæhre, forsker NIBIO

   

  Bruk av makroalger til fôr og reduksjon av metangass

  Vibeke Lind, forsker NIBIO

   

  Teknologi i utmark

  Troms Bondelag

   

  Prosjekt SMART – small ruminant technology

  Lise Grøva, forsker NIBIO

   

  Spørsmål, svar og avsluttning

   

 • 18.00

  Slutt for dagen

 • DAG 2 - 30. november 2023

 • 08.30

  Bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i nord

 • Bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i nord

  Geir Pollestad, landbruks- og matminister

   

  Om satsingen       

  -          Troms og Finnmark fylkeskommune

  -          Trond Bjørkås, leder Nordland Bondelag

   

  Handlingsplan grønt i nord

  Solveig Utvik, Nordnorsk landbruksråd og Kristin Sørensen, NLR

   

  Byggekostnader og kapital for investering i driftsbygninger i landbruket

  Marie Henriksen, rådgiver NIBIO

   

 • Orientering fra igangsatte prosjekter

   

  Status nordnorsk landbruk i dag

  Linda Aune-Lundberg, forsker NIBIO

   

  Den nordnorske bonden

  Oscar Puschmann, seniorrådgiver NIBIO

   

  Omlegging til løsdrift

  Eirin Sannes Sleteng, distriktssjef Nord-Norge TINE

   

  Kommunal landbruksforvaltning

  Frøydis Gillund, seniorrådgiver NIBIO

   

  Gris i nord

  Arne Flatmo, prosjektleder Nortura

   

  Refleksjon og avslutning

   

 • 13.00

  LUNSJ

Kontaktperson er: Marianne Vileid Uleberg

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}

Innledere