Velkommen til Arktisk landbruksseminar 2023 – en møteplass for alle med engasjement og interesse for nordnorsk landbruk

Informasjon

Tid
Fra onsdag 29. november 2023 kl. 11:00
Til torsdag 30. november 2023 kl. 14:00

Årets Arktisk landbruksseminar arrangeres på Scandic Ishavshotellet i Tromsø 29.-30. november. Hold av tidspunktet og bli med på to dager med inspirerende foredrag og gode diskusjoner knyttet til tema som:

 • Det nordnorske landbrukets rolle knyttet til totalberedskap og matsikkerhet
 • Samfunnsoppdraget om bærekraftig fôr
 • Bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i nord – ei satsing på det nordnorske landbruket

Påmeldingsfrist 1. november.

 

Om Arktisk landbruksseminar

Arktisk landbruksseminar er ei årlig fag- og nettverkssamling for landbruksaktører i Nord-Norge. Seminaret har blitt arrangert i over 20 år i nært samarbeid med sentrale landbruksaktører i nord – i særlig grad Nordnorsk landbruksråd og Norsk landbruksrådgiving. I mange år ble seminaret gjennomført på Hurtigruta på vei fra Bodø til Tromsø og ble derfor kalt Hurtigruteseminaret. Siden 2020 har arrangementet blitt gjennomført på land og de siste årene er det lagt opp til en veksling mellom annethvert år i Bodø og i Tromsø. I 2022 ble seminaret arrangert i Bodø. Der deltok ca 100 personer fra forvaltning, næring, rådgiving og forskning knyttet til landbruket i landsdelen.

Du kan lese mer om Arktisk landbruksseminar her https://www.nibio.no/tema/mat/senter-for-arktisk-landbruk/arktisk-landbruksseminar?locationfilter=true

Samarbeidspartnere og finansiører

Seminaret planlegges og gjennomføres i nært samarbeid mellom NIBIO, Nordnorsk landbruksråd, Norsk landbruksrådgiving, Statsforvalteren og fylkeskommunene.

Det finansieres av NIBIO og med midler fra satsingen Bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i nord forvaltet av Troms og Finnmark fylkeskommune.

 

Om NIBIO og Senter for arktisk landbruk

For å styrke NIBIOs innsats på nordnorsk landbruk, ble Senter for arktisk landbruk etablert i 2021. Senteret er en samling av forskningsfasiliteter og kompetansepersonell i NIBIO med fokus på kunnskapsproduksjon og formidling om landbruksproduksjon i nordlige strøk, både i Norge og internasjonalt. Senteret har sitt utspring i NIBIOs forskningsstasjoner i Nord-Norge, men omfatter hele instituttet, på tvers av avdelinger og divisjoner. Her er det fokus på å finne kunnskapsbehov, utvikle kunnskap og formidle kunnskap – alt i nært samarbeid med næring, forvaltning og andre kunnskapsmiljøer i landsdelen.

Du kan lese mer om senteret her https://www.nibio.no/tema/mat/senter-for-arktisk-landbruk?locationfilter=true

 

Om satsingen Bærekraftig matproduksjon og verdiskapning i nord

I 2022 ble det over jordbruksavtalen, igangsatt en områderettet satsing på nordnorsk landbruk. Satsingen koordineres av Fylkeskommunen i Troms og Finnmark. Målet er å styrke sårbare produsentmiljøer i Finnmark, Troms og Nordland, motvirke bruksnedgang, øke arealbruken og heve kompetansen til landbruksnæringen og verdikjeden for mat, samt å utnytte regionale fortrinn og muligheter innen arktisk landbruk.

Det er pekt ut følgende arbeidspakker:

 • Omlegging fra bås til løsdrift
 • Økonomi og lønnsomhet
 • Økt bruk av utmarksbeite i nord
 • Øke totalberedskapen gjennom økt matproduksjon

Nærmere omtale av satsningen finner du på nettsidene til Troms og Finnmark fylkeskommune https://www.tffk.no/tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/naringsutvikling/barekraftig-verdiskaping-og-matproduksjon-i-nord/

Informasjon

Tid
Fra onsdag 29. november 2023 kl. 11:00
Til torsdag 30. november 2023 kl. 14:00

Aktiviteten er slutt og du kan ikke melde deg på.

Det tas forbehold om at det kan forekommen små justeringer i programmet.

 • DAG 1 - 29. november 2023

 • 11.00

  Lunsj

 • 12.00

  Velkommen

  Nils Vagstad, adm direktør NIBIO

 • 12.15 - 14.15

  Totalberedskap og matsikkerhet

  Ordstyrer: Arne Bardalen, NIBIO

   

  Orientering om totalberedskapsrapporten, v/ Anne Jødahl Skuterud, styreleder i Felleskjøpet Agri og medlem av Totalberedskapskommisjonen

  Betydningen av jordbruket for totalforsvaret i nord, v/ Amy Brox Webber, medlem av Forsvarskommisjonen

  Ingen selvfølge at vi har bønder i Nord-Norge i framtidav/ Lise Kaldahl Skreddernes, leder Finnmark Bondelag, melkebonde

  Statsforvalterens rolle, v/ Katrine Erikstad, landbruks- og reindriftsdirektør, Statsforvalteren i Nordland

  Beinstrekk

  Panelsamtale med Anne Jødahl Skuterud, Amy Brox Webber, Lise Kaldahl Skreddernes og Katrine Erikstad. Moderator: Arne Bardalen, spesialrådgiver NIBIO

   

 • 14.15 - 14.45

  Pause

 • 14.45

  Nordnorsk landbruksråd

  Bjørn Arne Skoglund, leder NNLR

 • 15.00 - 18.00

  Samfunnsoppdrag bærekraftig fôr

  Ordstyrer: Finn-Arne Haugen, NIBIO

  Om samfunnsoppdraget, v/ Vidar Skagestad, avdelingsdirektør Forskningsrådet

  Grønn bioraffinering – løsningen for lokalprodusert og bærekraftig fôrproduksjon? v/ Steffen Adler, forsker NIBIO

  Arktisk klimaregnskap, v/ Are Johansen, rådgiver Norsk landbruksrådgiving

   

  16.00-16.30 - Spørsmål, svar og pause

   

  Nordnorske makroalger som kilde til bærekraftig fôr, v/ Hanne Mæhre, forsker NIBIO

  Makroalger i fôr for å redusere metanutslipp, v/ Vibeke Lind, forsker NIBIO

  Fallende utmarksbruk – kan digitalisering hjelpe? v/ Øystein Iselvmo, leder Troms Bondelag og Christian Anton Smedshaug, daglig leder Agri Analyse

  TechCare og Sm@RT-prosjektene; teknologi i småfenæringa, v/ Lise Grøva, forsker NIBIO

   

  17.35 - Spørsmål, svar og avslutning

   

 • 18.00

  Slutt for dagen

 • 20.00

  Felles middag

 • DAG 2 - 30. november 2023

 • 08.30-13.00

  Bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i nord

  Ordstyrer: Marianne Vileid Ulebrg, NIBIO

   

  08.30 - God morgen

  08.35 - Om satsingen

  • Marlene Berntsen Bråthen, fylkesråd for plan, næring, miljø og kultur i Troms og Finnmark
  • Trond Bjørkås, medlem av styringsgruppa for satsingen og leder av Nordland Bondelag

   

  09.05 - Handlingsplan grøntproduksjon i Nord-Norge, v/ Solveig Utvik, Nordnorsk landbruksråd og Kristin Sørensen, NLR

  09.30 - Byggekostnader og kapital for investering i driftsbygninger i landbruket, v/ Marie Henriksen Bogstad, rådgiver NIBIO

   

  09.50 - Pause

   

  10.20 - Orientering fra igangsatte prosjekter under satsingen

  • Status nordnorsk jordbruk i dag, v/ Linda Aune-Lundberg, forsker NIBIO
  • Den nordnorske bonden, v/ Oscar Puschmann, seniorrådgiver NIBIO

   

  11.00 - Bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i nord, v/ Geir Pollestad, landbruks- og matminister

  11.30 - Hvor er bonden på sjakkbrettet? v/ Elever ved VG3 naturbruk på Senja videregående skole

  11.50 - Orientering fra igangsatte prosjekter under satsingen

  • Krafttak i Nord – løsdriftskravet, v/ Eirin Sannes Sleteng, distriktssjef Nord-Norge TINE
  • Gris i nord, v/ Arne Flatmo, kårkaill og prosjektleder Nortura
  • Kommunal landbruksforvaltning og næringsutvikling, v/Frøydis Gillund, forsker i NIBIO

   

  12.40 - Spørsmål, svar og avslutning

   

 • 13.00

  Lunsj

Kontaktperson er: Marianne Vileid Uleberg

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}

Innledere

https://nibio.pameldingssystem.no/auto/1/Anne Jødahl Skuterud.jpg

Anne Jødahl Skuterud 

Anne Jødahl Skuterud er styreleder i Felleskjøpet Agri, et verv hun har hatt siden 2016. Skuterud er også styreleder i Norsk Landbrukssamvirke, bonde og driver egen rådgivningsvirksomhet. Skuterud er utdannet jurist ved Universitet i Oslo. 

Foto: Espen Solli/Felleskjøpet Agri 

Hanne Mæhre 

Hanne Mæhre er forsker ved NIBIO Bodø og har en doktorgrad i bioteknologi innen utnyttelse av marine ressurser, med fokus på makroalger. Hun har tidligere arbeidserfaring fra UiT Norges arktiske universitet og NOFIMA, med forskning innen mat og helse, bioaktivitet, samt kvalitet på og utnyttelse av marine råvarer. I NIBIO jobber hun hovedsakelig med planteprotein fra gress og makroalger, og har hatt en sentral rolle i oppbyggingen av det nye biokjemiske analyselaboratoriet i Bodø. 

Foto: Erlig Føistad

Marie Henriksen Bogstad 

Marie Henriksen Bogstad jobber som rådgiver for avdeling landbruksøkonomisk analyse i NIBIO. Hun har en mastergrad i Agroøkologi fra NMBU og har jobbet i NIBIO siden mai 2022. I NIBIO jobber hun hovedsakelig med utrednings- og forskningsprosjekter. I 2023 har hun vært prosjektleder for prosjektet «Utredning av byggekostnader og kapital for investering i driftsbygninger i landbruket», som har hatt som formål å undersøke om det finnes geografiske forskjeller i byggekostnader på landbruksbygg, og samspillet mellom privat og offentlig investeringskapital.  

Foto: Erlig Føistad

Vibeke Lind 

Vibeke Lind er forsker ved NIBIO Tjøtta og har en doktorgrad i husdyrernæring med fokus på drøvtyggere. Gjennom de siste 15 årene har hun jobbet med løsninger for bruk av lokale ressurser som mikro- og makroalger i fôr til sau. Vibeke har hatt en stor del av ansvaret for oppbygging av forsøksfjøs til sau på Tjøtta med både respirasjonskamre for måling av klimagasser og metabolismebokser for undersøkelse av fordøyelighet av fôr. 

Foto: Liv Jorunn Hind 

Arne Bardalen 

Arne Bardalen er spesialrådgiver i NIBIO. Han har ledet og deltatt i flere offentlige utvalg, blant annet om jordvern og arealpolitikk, bioøkonomi og landbruk og klimautfordringer. Han har blant annet ledet arbeidet med utredningen om «Landbruk og klima» (2015 – 2016), var førsteforfatter på fagrapporten om kriterier for bærekraftig produksjon i det norske matsystemet (2020), klimarisiko i verdikjeder (2022) og kunnskapsgrunnlaget for norsk jordvernstrategi (2023).  

Foto: Erling Føistad 

https://nibio.pameldingssystem.no/auto/1/Foto Kristin Sørensen_Fredrikke Fjellberg Moldenæs_sept 2019_profilbilde....jpg

Kristin Sørensen 

Kristin Sørensen er rådgiver i Norsk Landbruksrådgivning Nord-Norge. Hun er utdannet fra Høgskolen i Hedmark, Blæstad. Som rådgiver i NLR jobber hun med rådgivning innenfor potet, grønnsaker og bær. Hun har vært engasjert i utarbeidelsen av Handlingsplan Grøntproduksjon i Nord-Norge 2024- 2027.

Foto: Fredrikke Fjellberg Moldenæs 

Frøydis Gillund 

Frøydis Gillund er seniorrådgiver ved NIBIO Tromsø. Hun er prosjektleder for Kompetansenettverket for lokalmat i nord og involvert i ulike forskningsprosjekter innen lokalmatproduksjon, bærekraft, matberedskap, kommunal landbruksforvaltning og næringsutvikling – med fokus på landbruket i nord.  

Foto: Jo Aarseth 

Lise Grøva 

Lise Grøva er forsker ved NIBIO Tingvold og jobber hovedsakelig med sauen sitt ve og vel i utmarka, og utmarksbeite sin plass i en bærekraftig forvaltning av våre ressurser. Bruk av teknologi i småfenæringa er tema i to EU-prosjekt som NIBIO deltar i. Lise er spesielt opptatt av at informasjon fra sporingsdata fra dyr på beite kan gi oss ny kunnskap til nytte for både bonde, forvaltning og forbruker.

Foto: NIBIO

Arne Flatmo 

Arne Flatmo jobber i Nortura med ulike landbruksprosjekt hvor Nortura er involvert med prosjekteierskap, som «Gris i Nord», «Gris i Troms» og «Kjøtt i Troms og Finnmark». Han har bakgrunn som tilførselsleder og svinerådgiver for Nortura Region Nord, i tillegg til å ha vært bonde med småfe og svineproduksjon  i 40 år.  

Foto: Christer Skreslett

Vidar Skagestad 

Vidar Skagestad jobber i Forskningsrådet som leder for avdeling "Mat og bioøkonomi", med vekt på mat, miljø, bioteknologi og bærekraftig forvaltning av bioressurser. Vidar har de senere år hatt sentrale oppgaver i Forskningsrådets arbeid med bærekraft, og han jobber nå tett med samfunnsoppdraget på bærekraftig fôr og hvordan dette kan rulles ut f.o.m. 2024. 

Foto: Forskningsrådet 

Lise Kaldahl Skreddernes 

Lise Kaldahl Skreddernes er leder for Finnmark Bondelag og driver et gårdsbruk med melkeproduksjon i Lebesby.

Foto: privat

https://nibio.pameldingssystem.no/auto/1/Amy Brox webber_kvadrat.jpg

Amy Brox Webber 

Amy Brox Webber er medlem av Forsvarskommisjonen av 2021, leder av Finnmark Sosialistisk Venstreparti og bor i Kirkenes. Brox Webber har hatt flere verv, blant annet i Handel og Kontor, Skolenes landsforbund.  

Foto: Jo Straube, Sosialistisk Venstreparti 

 

Solveig Utvik

Solveig Utvik driver gård med slaktegris og storfe sammen med sin mann i Vestvågøy i Lofoten. Hun er styremedlem i Nordland bondelag og leder i Nordland bondelag sitt grøntutvalg. Utvik har representert landbruksnæringen i Nordnorsk landbruksråd sitt prosjekt Handlingsplan for grøntnæringen.

Foto: Privat

 

Bjørn Arne Skoglund

Bjørn Arne Skoglund er styreleder i Nordnorsk Landbruksråd og leder i regionutvalg Nord i Nortura. Han driver gård med sau og egg på Andøya. I tillegg til landbruksutdanning har han fagbrev som ambulansearbeider og har flere års erfaring fra ambulansetjenesten. Ved siden av gårdsdrifta er Bjørn Arne er en aktiv organisasjonsmann. Han er for tida varaordfører i Norturas eierorganisasjon og har eller har hatt mange faglige verv innafor sau- og fjørfenæringa.

Foto: Privat

 

Christian Anton Smedshaug

Christian Anton Smedshaug er dr.scient. i økologi fra Norges Landbrukshøgskole. Han er daglig leder i AgriAnalyse siden 2011, og Første am II ved NMBU. For tiden er han aktuell med 3. utgave av boka «Kan jordbruket fø verden?», utg på Universitetsforlaget. 

Foto: Agrianalyse

 

Linda Aune-Lundberg

Linda Aune-Lundberg er forsker i NIBIO Tromsø. Linda jobber med geografiske analyser, arealstatistikk og arealregnskap med et særlig fokus på jordbbruksareal. 

Foto: Erling Fløistad

Eirin S. Sleteng

Eirin S. Sleteng er distriktssjef i TINE Nord-Norge og har vært ansatt i TINE i omlag 20 år. Hun har master i husdyrfag og jobbet mest med fôring og ernæring før hun ble leder i 2018. Eirin er sterkt egasjert i jordbruk generelt og nordnorsk landbruk spesielt. Den viktigste ressursen vi har er folkene: bøndene, rådgiverne og alle rundt!

Foto: TINE

Katrine Erikstad

Katrine Erikstad har vært landbruks- og reindriftsdirektør hos statsforvalteren i Nordland siden 2021. Hun har hovedfag i botanikk, men har hele yrkeskarieren fra offentlig forvaltning.

Foto: Statsforvalteren i Nordland

 

Elevene i Agronomklassen, VG3, ved Senja videregående skole

Klassen tilhører fagretningen «Naturbruk grønn» og inkluderer landbruk og gartneri (studiested Gibostad) og heste- og dyrefag (studiested Nord-Norsk hestesenter AS på Olsborg). Elevene kommer fra hele fylket.

På bildet vises fra venstre bak: Sebastian Ovesen Sunde (Vikran), Edvin Ryvoll (Stonglandseidet), Silje Pedersen (Bjarkøy), Aksel Dahlbäck Nygård (Øverbygd). Foran fra venstre: Martina Johansen (Bardu), Marthe Norheim (Laksvatn) Julia Samuelsen Møller (Finnsnes).

Foto: Magnhild Nymo

Are Johansen

Are Johansen er uteksaminert fra Jordfag på NLH i 1988.  Han har jobbet som myrkonsulent i ett år og senere på Jordforsk sitt Bodøkontor i nesten 10 år.  Etter det har han vært ansatt i landbruksrådgivingen, med kontor i Lofoten. Are har jobbet mye med jord og drenering og er opptatt av å balansere hensyn til klima og miljø med muligheter for å drive landbruk.  Har skjønt at heller ikke forskere er upåvirket av egne verdier og bakgrunn. Samarbeidet med forskere i NIBIO har vært uvurderlig i hele karrieren og klimaregnskapsprosjektet er et  høydepunkt.

 

Foto: Ingvild Melkeresen

 

Trond Bjørkås

Bonde fra Vefsn med kjøtt og grasproduksjon. Leder i Nordland Bondelag i en årrekke, og Bondelagets representant inn i arbeidet med den områderettede satsningen for Nord-Norge over jordbruksoppgjøret.

Har gjennom prosessen hatt god kontakt opp mot næringen, andre aktører og faglagene. Trond er pådriver for at vi skal skape endringer med satsingen og at vi skal snu den negative utviklingen. Han er opptatt av at tiltak skal treffe den aktive næringsutøver og sikre basisproduksjonene og volumet i Nord-Norge for fremtiden.