NIBIO og NMBU inviterer til FAGDAG på Ås

Klimagasser i ulike dyrkingssystemer og karbonlagring i jord. Hvor står forskningen i dag og hva er behovet fremover?

Sted: Vitenparken, Campus Ås 14 oktober.

Denne fagdagen vil ha fokus på jord og planteproduksjon og presentere pågående norsk forskning om klimagasser fra jordbruksareal og dyrkingssystemer, samt karbonbinding i jord. Vi vil presentere kunnskapsstatus, ny innsikt og prosessforståelse, realiserbare og mer futuristiske tiltak samt diskutere prioriteringer for fremtidig forskning. Vi inviterer til diskusjon og innspill fra jordbruksnæring, rådgivning og myndigheter. Vi forteller også om planene for en nasjonal forskningsinfrastruktur for «Climate-Smart Soil Management», et samarbeid mellom NMBU, NIBIO og CICERO og orienterer om Nasjonalt program for Jordhelse og EJP Soil – et europeisk initiativ for klimasmart og bærekraftig forvaltning av jord.   

Bakgrunn

Norge har inngått internasjonale avtaler om å redusere utslipp av klimagasser. Utslippene fra jordbruk og fra arealbruk, arealbruksendringer og skog (LULUCF) rapporteres årlig etter internasjonal metodikk, ofte med bruk av standard utslippsfaktorer. Regjeringen og næringsorganisasjonene har inngått en intensjonsavtale om å redusere klimagassutslipp fra jordbruket med 5 mill tonn CO2 ekv innenfor en ti-årsperiode. Tiltak som i dag ikke er omfattet av det offisielle utslippsregnskapet kan inkluderes dersom slike tiltak blir godkjente i løpet av avtaleperioden. En forutsetning for å få «godskrevet» effekten av nye tiltak er at de kan dokumenteres med målinger. Mer innovative metoder er under utvikling, basert på innsikt i prosesser som regulerer C- og N-omsetningen i jord. En nasjonal infrastruktur for «Climate-Smart Soil Management» kunne utfylle er slikt behov. Også for rådgivning og for «Klimasmart Landbruk» som utvikler beregningsprogram for planlegging av tiltak på gårdsnivå er det behov for dokumentasjon av tiltak. Det er stort behov for at forskningen, jordbruksnæringen, rådgivning og forvaltningen spiller på lag.

Hovedpunkter fra programmet:

 • Potensialet for bedre utslippsregnskap for klimagassutslipp fra og karbonlagring i jord.   
 • Klimagasser og tiltak fra ulike dyrkingssystemer. Effekt av drenering, husdyrgjødselhåndtering.
 • Mikrobiologiske prosesser i jord - hvorfor er det så vanskelig å lage bedre utslippsfaktorer for lystgass?
 • Strategisk forskning på lystgassreduserende tiltak.
 • Klimagassutslipp fra oppdyrket myr.
 • Karbonlagring i jord. Effekter av biokull, fangvekster.
 • Nasjonal forskningsinfrastruktur for klimasmart jordbruk.
 • Klimasmart og bærekraftig forvaltning av jord, European Joint Programme (EJP).
 • Inviterte innspill og paneldiskusjon om forskningsbehov.

Fagdagen arrangeres som fysisk møteplass i Vitenparken, Campus Ås.  Kun påmeldte deltagere får adgang. Det er begrenset deltagelse for å kunne overholde smittevernregler. Max 80 deltagere for fysisk møte, men møtet blir også streamet. Du kommer til møtet her   

 

Påmeldingsskjema

Kontaktperson vedr program Lillian Øygarden eller arrangement Ellen Schei Pongo

lillian.oygarden@nibio.no, ellen.pongo@nibio.no  

Lenke til digitalt møte: https://fagdagklimagasser.vitenparken.no/

Informasjon

Tid
Onsdag 14. oktober 2020 kl. 09.00 - 15.30

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

 • 08.30

  Registrering, kaffe

 • 09.00 - 9.30

  Velkommen- fra forskningsledelsen ved NMBU og NIBIO

  Ragnhild Solheim, Forskningsdirektør NMBU. Velkommen – betydningen av vitenskapelig infrastruktur for forskning og undervisning.    

  Per Stålnacke, Forskningsdirektør NIBIO. Forskning om jord, arealbruk og dyrkingssystemer som grunnlag for myndigheter, rådgivning, jordbruksnæringens arbeid med å redusere klimagasser og øke karbonbinding i jord. European Joint Programme on soil (EJP Soil).

   

 • Møteleder: Lillian Øygarden

 • 09.30 - 09.45

  Potensialet for bedre utslippsregnskap for klimagassutslipp fra og karbonlagring i jord

  Steffen Kalbekken, Cicero

 • 09.45 - 10.00

  Nasjonal forskningsinfrastruktur for klimasmart jordbruk

  Peter Dörsch, NMBU

 • 10.00 - 10.20

  Klimagasser fra ulike dyrkingssystem. Oversiktsforedrag

  Aina L. Russenes, NIBIO

 • 10.20 - 10.35

  Drenering og dreneringstilstand. Hvordan påvirker det utslipp av lystgass?

  Sissel Hansen, NORSØK

 • 10.35- 10.50

  Kaffe

 • 10.50 - 11.05

  Husdyrgjødsel og jordpakking- hvordan påvirker det utslipp av lystgass?

  Synnøve Rivedal, NIBIO

 • 11.05 - 11.15

  Spørsmål

 • 11.15 - 11.35

  Mikrobiologiske prosesser i jord-hvorfor er det så vanskelig å lage bedre utslippsfaktorer for lystgass?

  Peter Dörsch, NMBU

 • 11.35 - 11.50

  Strategisk forskning på lystgassreduserende tiltak

  Lars Bakken, NMBU

 • 11.50 – 12.00

  Spørsmål

 • 12.00 - 12.30

  Lunsj

 • Møteleder: Jan Vermaat

 • 12.30 - 12.50

  Klimagassutslipp fra oppdyrket myr. Oversiktsforedrag

  Bjørn Kløve, NIBIO

 • 12.50 - 13.05

  Kan omgraving redusere klimagassutslipp fra oppdyrket myr?

  Synnøve Rivedal, NIBIO

 • 13.05 - 13.25

  Karbonlagring i jord. Oversiktsforedrag

  Daniel Rasse, NIBIO

 • 13.25 - 13.40

  Biokull – tiltak for langtidslagring av karbon i jord

  Adam O’Toole, NIBIO

 • 13.40 - 13.55

  Fangvekster- lovende tiltak for karbonlagring og reduserte klimagassutslipp

  Ievina Sturite, NIBIO

 • 13.55 - 14.05

  Planterester, hvor mye betyr de for lystgassutslipp?

  Marina Azzaroli Bleken, NMBU

 • 14.05- 14.15

  Spørsmål

 • 14.15- 14.30

  Kaffe

 • Inviterte innspill om behov for kunnskap fra forskningen:

 • 14.30- 14.40

  Behov for kunnskap for internasjonale avtaler, utslippsfaktorer, effekt av tiltak mm.

  Vilde Fluge Lillesund, Miljødirektoratet 

 • 14.40 -14.50

  Klimasmart Landbruk- Klimagasskalkulatoren- kunnskap for forbedringer- jord – planteproduksjon

  Svein Skøien, NLR

 • 14.50- 15.00

  Myndighetene behov for kunnskap om tiltak til oppfølging av nasjonal avtale med næringsorganisasjonene og internasjonale avtaler

  Line Meinert Rød, Landbruk og matdepartmentet

 • 15.00 - 15.30

  Panel diskusjon

  Møteleder: Arne Bardalen

  Inviterte brukere og møtedeltagere spør og «griller« forskerne om klimagasser fra jord og dyrkingssystemer samt karbonlagring i jord, behov for kunnskap, forskningsprioriteringer, mm.

 • 15.30

  Avslutning

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}