Forsiden

Informasjon

Sted
Fræna, Møre og Romsdal
Tid
Fra onsdag 12. september 2018 11.00
Til torsdag 13. september 2018 14.30
Påmeldingsfrist
Lørdag 1. september 2018 23.59

NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving samler våre beste fagfolk innenfor fagområdet og ønsker velkommen til fagsamling om drenering.

 

Behov for økt kompetanse om drenering

Mangel på drenering hindrer en ønsket produktivitetsøkning i planteproduksjonen. Lengre vekstsesonger med mer nedbør, spesielt i høstmånedene, kan gjøre innhøstingsforholda enda mer krevende enn tidligere. Ei godt drenert jord vil lette høstearbeidet. Ei godt drenert jord er også gunstig for plantene både i vekstsesongen for å gi luft til røttene, og om høsten når plantene skal herdes før vinteren. God dreneringstilstand kan også gi mindre utslipp av klimagassene lystgass og metan. 

 

Priser

Kurspris (inkludert lunsj, pausemat og middag) kr 1300,- per pers

Overnatting i enkeltrom kr 800,- per døgn

Overnatting i dobbeltrom kr 500,- per pers per døgn

 

Påmeldingsskjema 

Påmelding innen 1. september 

 

Spørsmål om arrangementet kan rettes til Samson Øpstad, tlf. 406 21 871, eller Ragnhild Borchsenius, tlf. 900 90787.

 

 

Foto: Arve Arstein                                                                                       Foto: Synnøve Rivedal

 

Fragsamling om drenering

Kvar:

Fræna, Møre og Romsdal

Når:

12. - 13. september 2018

Overnatting:

Frænabu

Arrangørar:    

NIBIO Fureneset og Norsk Landbruksrådgiving, NLR

Målgrupper: 

Rådgiving og forvaltning

Det kan verta mindre justeringar i programmet

 

 • Dag 1

  11:00-11:10     

  Orientering om samlinga og velkomst

  Ragnhild Borchsenius

 • Grunnleggjande om jord og drenering

  11:10-11:40

  Overordna grunnar til at det må leggjast meir vekt på drenering

  Arne Bardalen

  11:40-12:20

  Kort om ulike jordartar og om eigenskapar ved desse. Trong for drenering knytt til jordart og klima

  Samson Øpstad

  12:20-12:50

  Grunnleggjande forhold vedrørande undersøkjing/ bonitering av areal og planlegging av drenering

  Are Johansen

  12:50-13:40

  Lunsj

 • Dreneringsmåtar og verknad av drenering

   

  13:40-14:10

  Ulike dreneringsmåtar på fastmark og myr

  Sverre Heggset

  14:10-14:40

  Verknad av ulik drenering på avling og plantesetnad

  Synnøve Rivedal

  14:40-15:20

  Verknad av ulik drenering og driftsmåte på jordfysiske tilhøve. Er det effekt av djuparbeiding for å oppheva verknad av jordpakking i djupare lag?

  Trond Børresen

  15:20-15:40

  Kaffi/te med noko attåt

  15:40-18:00

  Synfaring og orientering i felt: Grunnleggjande om planlegging; avlaup, dimensjonering, utføring

  Sverre Heggset, Niels Langset og Anders Hovde

 • Dag 2

  08:30-09:10

  Grunnar til at det må drenerast på nytt, og med auka krav til dimensjonering og tilrettelegging for overflateavrenning. Grøftespyling som tiltak, og krav- og eigenskapar til filtermateriale

  Atle Hauge

  09:10-09:40

  Verknad av drenering på avrenning, grunnvasstand, tap av N

  Johannes Deelstra

  09:40-10:10

  Økonomi ved drenering

  Torbjørn Haukås

  10:10-10:40

  Tilskotsordningar ved drenering og hydrotekniske tiltak

  NN

  10.40-11.00

  Pause med kaffi/te og frukt

 • Frigjeving av klimagassar, binding av karbon i jord

  11:00-11:30

  Grunnleggjande forhold om frigjeving av klimagassar

  Sissel Hansen og Peter Dörsch

  11:30-12:00

  Klimagasstap ved ulike dreneringsgrad og dreneringsmåtar

  Sissel Hansen, Peter Dörsch og Synnøve Rivedal

  12:00-12:30

  Karbonbinding i jord, mogeleg verknad av jord, klima og driftsmåte

  Ievina Sturite

  12:30-13:20

  Lunsj

 • Overvintring og tilpassing av driftsmåtar

  13:20-14:10

  Planteval og driftsmåtar ved engdyrking i nedbørrike område ved lengre driftssesong

  Liv Østrem

  14:10-14:30

  Avsluttande drøfting og oppsummering

   

  14:30             

  Eventuelt synfaring på eit grøfte-/nydyrkingsfelt for interesserte