24. november

Hva skjer i jordbrukslandskapet? Ved hjelp av overvåkingsprogrammet for jordbrukets kulturlandskap (3Q) ser vi på endringer over tid, både når det gjelder endringer i struktur og endringer i vegetasjon i beiter og andre åpne områder. Kan vi gjøre noe for å legge til rette for humler? Hvor bør vi bruke beitedyra på Østlandet? Hva slags tiltak virker for å sikre naturmangfold? Vi presenterer også to nye verktøy som NIBIO tilbyr.    

På seminaret viser vi resultater fra NIBIOs overvåking av jordbrukets kulturlandskap, hvor vi nå dekker hele Norge.  Nå har vi også endelige resultater fra overvåkingen av karplanter for hele Norge.  Videre ser vi på om vi kan gjøre noe for å legge til rette for humler? Vi spør også: Hvordan måler vi en politisk målsetting som «landbruks over hele landet» og hvor bør beitedyra på Østlandet være for å sikre naturverdier?  Fra fylkesmannen i Rogaland får vi erfaringer med ulike typer virkemidler for å sikre biologisk mangfold. Mange tiltak i jordbrukets kulturlandskap har ønsket effekt. Dette viser Oskar Puschmann eksempler på, og han forteller litt om historien bak tiltakene.

Hvordan tettsteder vokser er viktig for å redusere avgangen av produktivt jordbruksareal. Dette ser vi nærmere på i et innlegg. To nye typer verktøy utviklet ved NIBIO blir presentert: En kalkulator for å beregne klimagassutslipp ved arealbruksendring og vi presenterer nyutviklede kart som viser egenheten av areal til ulike typer grønnsaker og andre vekster. Vi runder av dagen med å identifisere potensielle målkonflikter i bioøkonomien fra et geografisk perspektiv. Hvor forventer vi å finne slike  utfordringer fremover?

Målgruppa for seminaret er i første rekke brukere av landskapsovervåkingsdataene, slik som fylkesmannens landbruks- og miljøvernavdelinger, Landbruksdirektoratet, LMD, KLD, Miljødirektoratet, RA og næringsorganisasjonene innen landbruket. Seminaret er også åpent for andre miljøer som kan ha interesse for temaene, for eksempel andre forskningsinstitusjoner og landbrukskontor.

På grunn av innstramming i smitteverntiltakene  i Ås er seminaret kun digitalt. Informasjon om hvor en finner lenken, sendes ut til de som melder seg på. 

Påmeldingen for å være med digitalt er mulig fram til og med 22.november. 

 

Informasjon

Sted
webinar
Tid
Tirsdag 24. november 2020 kl. 09.30 - 15.00
Påmeldingsfrist
Søndag 22. november 2020 kl. 16.00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Landskapsovervåking 2020

 • Møteleder: Geir Harald Strand

 • 09:30

  Velkommen

  Hildegunn Norheim

 • 09:40

  Landbruk over hele landet: Hvordan måle en politisk målsetting?

  Ulrike Bayr

 • 10:00

  Resultater fra overvåking av jordbrukets kulturlandskap, 3Q

  Grete Stokstad

 • 10:20

  3Qs program for overvåking av karplanter i beitemarker og brakklagt jordbruksareal i Norge: hvilke endringer har skjedd på 10 år.

  Hanne Sickel

 • 10:40

  Pause

 • 11:00

  Prioriteringer av beitebruk for å sikre naturverdier

  Wendy Fjellstad

 • 11:20

  Erfaring med vipe-striper og andre RMP tiltak i Rogaland

  Monica Dahlmo, Fylkesmannen i Rogaland

 • 11:40

  Når miljøtilskudd virker. Fotodokumentasjon og historien bak

  Oskar Puschmann

 • 12:00

  Lunsj

 • 13:00

  Om hvordan tettsteder vokser, og hvordan kommunen handterer vekst

  Linda Aune-Lundberg

 • 13:20

  Hvordan beregne klimagassutslipp fra kommunale arealplaner. En introduksjon til en kartbasert klimagasskalkulator

  Henrik Forsberg Mathiesen

 • 13:40

  Nye temakart på Kilden: Potensial for dyrking av korn, gras og grønnsaker

  Ove Klakegg

 • 14:00

  Pause

 • 14:20

  Gode leveområder for humler i kulturlandskapet

  Marie Henriksen

 • 14:40

  Målkonflikter i bioøkonomien fra et geografisk perspektiv: jordbruk, skogbruk, artsmangfold

  Svein Olav Krøgli

 • 15:00

  Slutt

For nærmere kontakt: 

Grete Stokstad
E-post: grete.stokstad@nibio.no
telefon: 90 23 25 49 (Mobil: 922 93 830)

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}