Jubileum - 100 år med Landsskogtaksering - 25.november 2019

I 2019 er det hundre år siden Landsskogtakseringen ble etablert, som det første nasjonale skogtakseringsprogrammet i verden. Etableringen skyldes en utbredt bekymring for skogtilstanden – det ble antatt at hogsten på den tiden ikke var bærekraftig og at de norske skogene gikk «med stormskridt mot undergangen», slik det ble advart fra Agnar Barth i en artikkel i Tidskrift for Skogbruk i 1916. Stortinget bevilget året etter midler til å etablere en nasjonal skogtaksering. Dermed kunne man sette i gang planleggingen og det første fylket ble taksert i 1919. I løpet av årene fram mot 1930 ble det gjennomført tilsvarende taksering i de fleste andre fylkene, slik at man kunne få dokumentert hvordan det faktisk sto til med skogene våre. Da det hadde gått noen år gikk man i gang med en ny runde med taksering, og det viktige arbeidet med å framskaffe solide data om skogens tilstand har senere fortsatt fram til i dag, etter hvert med nye og forbedrede takstmetoder.

Den altoverskyggende hensikten med etableringen av Landsskogtakseringen i 1919 var å skaffe tilveie sårt tiltrengt informasjon om tømmerressursene. Med dagens fokus på utviklingen av bioøkonomien og grønne næringer er dette minst like viktig i dag. Men i dag anvendes også data fra Landsskogtakseringens på et enda bredere plan. Stikkord her er bl.a. dokumentasjon av miljøforhold i skog, og å skaffe tilveie data som bidrar til gi oss økt kunnskap om skogens rolle i klimasammenheng. Data fra Landsskogtakseringen brukes nå også til å oppfylle Norges rapporteringsforpliktelser til ulike internasjonale fora, slik som FN’s klimakonvensjon, Forest Europe og FAO. Registreringene representerer også en sentral datakilde for skogforskningen og for å dokumentere arealbruksendringer, særlig etter at man fra slutten av 80-tallet endret takstopplegget slik at registreringene nå blir gjort på de samme prøveflatene med faste femårs mellomrom.

Markering på Vitenparken i Ås

Den 25. november feires hundreårsjubileet til Landsskogtakseringen med en jubileumsdag på Vitenparken i Ås. I anledning jubileet har vi samlet et variert knippe av foredragsholdere. Her vil du få et innblikk i den samfunnsmessige betydningen av at myndighetene for hundre år siden valgte å etablere et nasjonalt skogovervåkingsprogram. Hvordan aktører fra næring og forvaltning anvender og vurderer nytten av de data som er registrert vil vi også få høre om. I programmet har vi også valgt fokusere på hvordan vi i tiårene som kommer skal kunne gi svar på nye og eksisterende informasjonsbehov om skogressurser og skognatur, ved hjelp av ny teknologi og effektiv bruk av data og informasjon. Og vil det være behov for mere tradisjonelle feltmålinger og feltarbeidere også inn i framtida?

Deltakelse inkludert lunsj er gratis for alle interesserte etter påmelding (NB antallsbegrensning – så her gjelder prinsippet om første mann til mølla).

Påmeldingen er nå stengt. Hvis du ønsker å delta, vennligst kontakt Ellen Schei Pongo, NIBIO, ellen.pongo@nibio.no 

 

Informasjon

Tid
Mandag 25. november 2019 kl. 09:00 - 15:30
Påmeldingsfrist
Onsdag 20. november 2019 kl. 12:00

Aktiviteten er slutt og du kan ikke melde deg på.

Program – 100-års markering Landsskogtakseringen

  

 • 09:00-09:40

  Registrering, Kaffe og noe å bite i

 • 09:40-09:45

  Intro til dagens program

  Aksel Granhus. Avdelingsleder for Landsskogtakseringen, NIBIO

  Aksel Granhus har vært leder for Landsskogtakseringen siden 2012. Han har tidligere arbeidet noen år som forsker ved Universitetet for miljø- og biovitenskap før han kom til daværende Norsk institutt for skog og landskap (nå NIBIO) i 2008.

 • 09:45-10:00

  Kulturelt innslag

 • 10:00-10:20

  Velkommen

  Nils Vagstad, Administrerende direktør, NIBIO

  Nils Vagstad er administrerende direktør i NIBIO, og har ledet instituttet siden 2016.

 • 10:20-10:40

  Hilsningstale

  Olaug Bollestad, Landbruks- og matminister

  Olaug Bollestad er Landbruks- og matminister siden januar 2019. Hun ble valgt inn på Stortinget som Rogalandsrepresentant for Kristelig Folkeparti for perioden 2013-2017, etter å ha vært vararepresentant siden 2009. Bollestad har vært ordfører i Gjesdal fra 2007-2013, og ble valgt til leder for Rogaland Krf i 2008. Hun ble valgt til andre nestleder i Krf i 2015 og fungerte som konstituert leder av partiet fra januar til april 2019. Hun er sykepleier av utdannelse og arbeidet før hun ble ordfører i Gjesdal som leder på Stavanger universitetssjukehus.

 • 10:40-11:10

  Glimt fra skogtakseringen – et historisk tilbakeblikk

  Oskar Puschmann. Seniorrådgiver i Avdeling Landskapsovervåking, NIBIO

  Oskar Puschmann er landskapsgeograf og seniorrådgiver i NIBIO. Han er en dyktig fotograf og har gjennom sitt arbeid i NIBIO gjennomført en rekke refotograferinger basert på eldre landskapsfotografier. Puschmann ga i 2006 ut boken «Tilbakeblikk – Norske landskap i endring» sammen med Wenche Dramstad og Ragnhild Hoel. Han har holdt en rekke foredrag rundt om i landet basert på dette dokumentasjonsarbeidet, som også er formidlet gjennom en rekke artikler i Nationen.

 • 11:10-11:30

  Fra linjetaksering til permanente prøveflater

  Aksel Granhus

 • 11:30-12-00

  Den økonomiske betydningen av skogen gjennom 100 år og inn i den nye bioøkonomien

  Victor Norman, Styreleder NIBIO

  Victor Norman er samfunnsøkonom og styreleder i NIBIO, og var tidligere professor og rektor ved Norges handelshøyskole. Han har vært politiker for Høyre og arbeids- og administrasjonsminister i Bondevik II regjeringen. Norman er også æresdoktor ved Handelshögskolan i Stockholm og har vært medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi siden 1994.

 • 12.00-12:45

  Lunsj

 • 12:45-13:15

  Skogen må reddes og andre vrangforestillinger i offentlig ordskifte

  Aslak Sira Myhre, Nasjonalbibliotekar

  Aslak Sira Myhre ble i 2014 utnevnt til nasjonalbibliotekar, og dermed øverste leder for Nasjonalbiblioteket. Han var tidligere daglig leder for Litteraturhuset i Oslo fra før oppstarten i 2007 og fram til 2014. Han har videre vært aktiv i partiene RV og Rødt og var leder for førstnevnte parti fra 1997 til 2003. Myhre har gitt ut flere bøker og skrevet for en rekke aviser og tidsskrift i og utenfor Norge, blant annet Klassekampen, Stavanger Aftenblad, Dagbladet, Samtiden, Prosa, The Guardian, The Washington Post og Aftonbladet.

 • 13:15-13:40

  Sett fra Landbruks og matdepartementet: Hvordan bruker vi Landsskogtakseringens data og hva er nytten

  Ivar Ekanger, Avdelingsdirektør i Landbruks og matdepartementet

  Ivar Ekanger er avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet. Han har mangeårig erfaring fra departementet innen et bredt spekter av skogsaker, herunder departementets myndighetsutøvelse på områder som skogbruksplanlegging samt bred erfaring fra utarbeidelse av stortingsmeldinger på skogområdet, hvor Landsskogtakseringens data ofte har blitt benyttet.

 • 13:40-14:05

  Sett fra Skogeierforbundet: Hvordan bruker vi Landsskogtakseringens data og hva er nytten?

  Nils Bøhn, Direktør skog og arealtilknyttet virksomhet, Norges Skogeierforbund

  Nils Bøhn er direktør for skog og arealtilknyttet virksomhet i Norges Skogeierforbund.

 • 14:05-14:20

  Pause m/frukt

 • 14:20-14:50

  Fra data til politikkutforming – beslutningstakernes informasjonsbehov for klimarapportering og overvåking av skog

  Ellen Bruzelius Backer, Fagdirektør for miljøintegritet i Klima- og skoginitiativet, Klima- og miljødepartementet

  Ellen Bruzelius Backer arbeider i ledelsen av det norske Klima- og skoginitiativet i Klima- og miljødepartementet. Som fagdirektør for miljøintegritet jobber hun med saksområder som måling, rapportering og verifisering av klimagassutslipp fra skog, samt andre miljømessige aspekter i Klima- og skoginitiativets portefølje. Hun er også involvert i initiativets multilaterale programmer. Hun arbeidet tidligere i klimaavdelingen i Miljødirektoratet.

 • 14:50-15:15

  Hvordan ruster vi oss for å møte framtidas informasjonsbehov om skogressurser?

  Rasmus Astrup, forskningssjef i Divisjon for Skog og utmark, NIBIO

  Rasmus Astrup er forskningssjef i Divisjon for Skog og utmark i NIBIO, og var tidligere (2007-2012) leder for Landsskogtakseringen i daværende Norsk institutt for skog og landskap. Astrups egen forskning dekker et bredt spekter av skogrelaterte tema, herunder hvordan man kan anvende ulike typer fjernmålingsdata og nye metoder og teknologi i skogtakseringen. Han leder flere EU-finansierte prosjekter som koordineres av NIBIO.

 • 15:15-15:30

  Avslutning

  Bjørn Håvard Evjen, Direktør for Skog- og utmarksdivisjonen, NIBIO

  Bjørn Håvard Evjen er divisjonsdirektør ved Divisjon for skog og utmark i NIBIO. Han kom til NIBIO i 2015 fra en stilling som konsulent i Norges Skogeierforbund.